KRC Committee Members

Dr. C.N. Ghosh

Chairman
0326-226015/4266

cngcmri@yahoo.com

Dr. R. V. K. Singh

Member
0326-2296022 / 4214
drrvksingh@yaho.com

Dr. Ashish Mukherjee

Member
9430136349 / 268/269

drashismuk@yahoo.co.in

Dr. N. K. Shrivastava

Member
9430374667 / 343

nksrivastavacimfr@rediffmail.com

Dr. Abhay Kumar Singh

Member
2296111 / 4288

singhak.cimfr@gmail.com

Dr. Ranjan Kumar

Member
2296028 / 4424

ranjan4k@gmail.com

Mr. B.R. Panduranga

Convener
2296014 / 4217

sakurampandu@yahoo.com

Menu